Casualties 23.11.12

    © Montecruzfoto

    Thanks to Santi! THe best fotos in the world: http://www.montecruzfoto.org


    Photos: